College van kerkrentmeesters

Het beheren van het kerkgebouw en pastorie behoren tot de taken van de kerkvoogdij. Maar ook
het bijeenbrengen van de financiële middelen is een taak van het beheerscollege.
We zijn geheel afhankelijk van de opbrengsten van de collecten, giften, vrijwillige bijdragen, legaten en verkopingen, om zodoende alle uitgaven te kunnen betalen.
Het doel van het beheerscollege is het behouden van de 100% predikantsplaats.

 
terug